Algemene voorwaarden Hoogvliet

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCENTER TIME OUT HOOGVLIET

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2023.

Artikel 1. Definities

 • Sportcenter Time Out: de sportclub waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn;
 • Reguliere openingstijden: de uren waarin Sportcenter Time Out Hoogvliet wordt bemand door personeel, zoals aangegeven bij de ingang van Sportcenter Time Out en op www.sportscentertimeout.nl/hoogvliet. Sportcenter Time Out behoudt zich het recht voor de reguliere openingstijden zonder kennisgeving hiervan te wijzigen;
 • Toegangssleutel en toegangsapp: de key of applicatie die het lid toegang biedt tot Sportcenter Time Out Hoogvliet;
 • Het lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness;
 • Het abonnement: Overeenkomst tussen Sportcenter Time Out en het lid ter zake van fitness;
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Sportcenter Time Out haar werkzaamheden uitvoert en diensten verleent en zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Sportcenter Time Out en offerte van- of overeenkomst met Sportcenter Time Out en/of aan personen die ten behoeve van Sportcenter Time Out werkzaam zijn of waren, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Sportcenter Time Out is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de het lid verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Sportcenter Time Out zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Sportcenter Time Out blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Sportcenter Time Out.
 3. Een overeenkomst tussen Sportcenter Time Out en het lid komt pas tot stand op de dag waarop het lid schriftelijk, of online middels een inschrijfformulier, goedkeuring geeft op de door Sportcenter Time Out uitgebrachte offerte/het aanbod. Op het moment van sluiten van de overeenkomst, komt een abonnement tot stand.
 4. Het lid staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sportcenter Time Out verstrekte gegevens waarop Sportcenter Time Out haar aanbieding heeft gebaseerd.
 5. Uitsluitend Sportcenter Time Out geldt tegenover de het lid als contractuele wederpartij.
 6. Indien het lid volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke- of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover Sportcenter Time Out hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Abonnement, verlenging en opzegging

 1. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 2. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Sportscenter Time Out.
 3. Door het aangaan van deze overeenkomst is het lid bekend met het feit dat het abonnement vanaf de ingangsdatum precies 12 maanden geldig is. Na de periode van de eerste twaalf maanden is het abonnement per maand opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij het lid heeft gekozen voor een verlenging van het abonnement met 12 maanden.
 4. Alle vormen van een lidmaatschap lopen van de eerste tot de eerste van de maand, ook in het geval wanneer deze niet op de eerste van de maand wordt aangegaan. In dat geval zal de eerste dag van de volgende maand gelden.
 5. Indien het lid een jaarcontract heeft afgesloten en deze met inachtneming van de opzegtermijn, niet tijdig wordt opgezegd door het lid, dan zal het abonnement aan het einde van de contractperiode stilzwijgend worden verlengd op basis van een maandabonnement, met het daarbij geldende tarief van een maandabonnement. Dit is op dit moment voor basis € 39,95, student/55+ € 35,95, duo € 69,00 en gezin abonnement € 88,00 / voor 24/7 basis € 45,95, student/55+ € 41,95, duo € 79,00 en gezin abonnement € 98,00.
 6. Een gezin abonnement houdt in: twee volwassenen en twee kinderen (kinderen tot de leeftijd van 21 jaar). De abonnementsvorm van het afgesloten abonnement kan tussentijds niet gewijzigd worden. Je kunt alleen gebruik maken van een studententarief wanneer je voltijds een student bent en tot een maximale leeftijd van 23 jaar.
 7. Het gebruik van de voorzieningen van Sportscenter Time Out is afhankelijk van het gekozen abonnement.
 8. Wanneer het lid een gezin abonnement en/of een duo abonnement heeft afgesloten, dient ieder lid dat gebruik maakt van het abonnement afzonderlijk zijn opzegging van het lidmaatschap per post te versturen naar het adres, zoals vermeld in artikel 15. Opzeggingen per email, whatsapp, social media of aan de balie worden niet geaccepteerd. 
 9. Alleen bij lichamelijke beperkingen, welke door een specialist schriftelijk dient te worden bevestigd, kan het abonnement tijdelijk worden ingevroren voor een periode van maximaal 6 maanden en zal het abonnement voor deze periode langer doorlopen.
 10. Indien na overlegging van een medische verklaring blijkt dat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden.
 11. Sportscenter Time Out is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing zich zodanig misdraagt dat van Sportscenter Time Out in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. In dit geval wordt het volledige restant betaal periode terstond verhaalbaar. 

Artikel 5. Soort abonnement

  1. Het lid met een reguliere openingstijden lidmaatschap heeft alleen toegang tot Sportscenter Time Out Hoogvliet tijdens reguliere openingstijden, onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden beschreven;
  2. Het lid met een 24/7 abonnement heeft te allen tijde toegang Sportscenter Time Out Hoogvliet, onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden beschreven.
  3. Er zal bij inschrijving een digitale foto van het lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

 

Artikel. 6 Minimumleeftijd

 1. Minderjarigen (personen tot 18 jaar) hebben enkel toegang tot Sportscenter Time Out tijdens Reguliere Openingstijden (uren waarop er personeel in bij Sportscenter Time Out aanwezig is), tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een meerderjarig lid. Ook zal er tijdens het afsluiten van een lidmaatschap een schriftelijke toestemming overhandigd moeten worden van een wettelijke voogd van de minderjarige.  

 

Artikel 7. Openingstijden en wijzigingen

 1. Sportscenter Time Out Hoogvliet is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen en verbouwing. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.
 2. Sportcenter Time Out Hoogvliet kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. 
 3. Ingeval van dergelijke wijzigingen, heeft het lid in beginsel geen recht op restitutie van abonnementsgeld, opzegging of ontbinding, tenzij de wijziging van zodanige aard is dat het lid niet kan worden gehouden tot ongewijzigde voortzetting van het abonnement. De bewijslast hiervoor ligt bij het lid.

 

Artikel 8. Verplichtingen van Het lid

 1. Het lid houdt zich aan de door Sportcenter Time Out gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Sportcenter Time Out.
 3. Het lid dient de aanwijzingen van Sportcenter Time Out c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sportcenter Time Out kenbaar te maken, zodat Sportcenter Time Out uitleg kan geven.
 4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Sportcenter Time Out beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Sportscenter Time Out geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.
 7. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sportcenter Time Out mede te delen.

 

Artikel 9. Toegang

 1. Bij inschrijving krijgt het lid een toegangssleutel en/of applicatie. Sportcenter Time Out is en blijft eigenaar van deze toegangssleutel en applicatie, het lid heeft een eventuele toegangssleutel in bruikleen. Het lid betaalt bij aanvang van het lidmaatschap een borg voor de toegangssleutel. Deze toegangssleutel en/of mobiele applicatie wordt uitsluitend door het lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot Sportcenter Time Out. Toegangssleutels en mobiele applicaties zijn niet overdraagbaar.
 2. Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel of mobiel dient het lid dit direct bij Sportcenter Time Out te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.
 3. Leden die hun toegangssleutel of applicatie niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in Sportcenter Time Out. Andere leden mogen hen ook geen toegang verschaffen. Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon op 1 toegangssleutel en/of applicatie tegelijkertijd de locatie te betreden.
 5. Na binnenkomst dient het lid erop toe te zien dat deur direct sluit. Duurt dit langer dan 30 seconden, dan wordt het alarm geactiveerd.
 6. In het geval van een stroomstoring zal de nooduitgang verlichting het lid naar de uitgang begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te openen in het geval van een stroomstoring.
 7. Technologie maakt 24/7 fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten, is het niet mogelijk gebruik te maken van de fitnesszaal, buiten onze reguliere openingstijden, totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig via onze app communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten. Sportcenter Time Out is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke technische storing.
 8. Je kunt alleen gebruik maken van 24/7 fitness als:
  1. je geen betalingsachterstand hebt.
  2. je toegangssleutel en/of applicatie niet geblokkeerd is.
  3. je het introductietraject bij een van de fitnessinstructeurs hebt afgelegd en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt.
  4. je geen gezondheidsproblemen (fysiek of mentaal) hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.
 9. Betreden van- en sporten in Sportcenter Time Out buiten de reguliere openingstijden is op eigen risico.

Artikel 10. Video- en audiotoezicht

 1. Om veiligheidsredenen maakt Sportcenter Time Out Hoogvliet gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om Sportcenter Time Out Hoogvliet 24 uur per dag te observeren en bewaken.
 2. Middels het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst erkent het lid dat hij/zij na toegang tot Sportcenter Time Out onder video- en audio toezicht en –opname staat.
 3. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.
 4. Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

 

Artikel 11. Veiligheid

 1. Het lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Het lid sport in Sportcenter Time Out op eigen risico.
 2. Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Consument niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, dient hij, alvorens hiervan gebruik te maken, om hulp te vragen bij het personeel van Sportcenter Time Out.
 3. Het lid is zich bewust van het feit dat Sportcenter Time Out op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
 4. Van het lid wordt verwacht dat hij alle veiligheidsmededelingen leest die weergegeven zijn in Sportcenter Time Out. In het bijzonder moet het lid zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in Sportcenter Time Out.
 5. Het lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken.
 6. Als het lid als enige in de fitnesszaal aanwezig is, is het gebruik van een paniekknop verplicht. Deze kan het lid gebruiken als hij behoefte heeft aan medische hulp, hij zich bedreigd voelt of getuige is van verdachte praktijken. Bij het activeren van de paniekknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 7. Het lid dient de paniekknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug te hangen. Indien een paniek knop meegenomen wordt door het lid, dan zijn er kosten verschuldigd van €50,00 per voorval. 
 8. De kleedkamers zijn na onze reguliere openingstijden gesloten en worden 15 minuten voor de reguliere sluitingstijd op slot gedaan. Het lid dient voor die tijd zijn bezittingen uit de kleedkamer te halen en deze op te bergen en deze in de daarvoor bestemde lockers buiten de kleedkamers op te bergen.
 9. Er is een wc geopend. De wc is uitgerust met een paniekknop. Mocht Het lid in nood bevinden dan kan de paniekknop ingedrukt worden, Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar in de fitnesszaal.
 10. In het geval van een brand, of als wanneer een rookgeur of rookontwikkeling wordt waargenomen, dient het lid het ontruimingsalarm te activeren, direct het gebouw te verlaten en direct 112 te bellen.
 11. Sportcenter Time Out is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door schending van een van bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

 

Artikel 12. Consequenties

 1. Het is niet toegestaan gasten mee te brengen buiten de reguliere openingstijden zonder voorafgaande toestemming van Sportcenter Time Out. Als dit beleid wordt geschonden wordt een dagpas van €25,- in rekening gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan Het lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd. In dat geval ben je Het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van €150,- verschuldigd.
 2. Bij een valse alarmmelding inclusief toegangsdeur langer dan 30 seconden geopend houden, wordt er €150,- in rekening gebracht.
 3. Bij verlies van de paniekknop wordt er €50,- in rekening gebracht.
 4. Het in strijd handelen met de algemene voorwaarden en/of huisregels kan intrekking van de toegangssleutel tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 13. Verlies of diefstal

 1. Bij verlies of diefstal van de toegangsdruppel zal er € 10,00 in rekening gebracht worden. Na beëindiging van de overeenkomst dient de ledenpas geretourneerd te worden anders zijn hier € 10,00 kosten aan verbonden. Bij verlies of diefstal van de locker sleutel zal er € 45,00 in rekening gebracht worden.
 2. Sportcenter Time Out is niet aansprakelijk voor schade van Het lid als gevolg van (vermeende) diefstal van zijn eigendommen.

 

Artikel 14. Abonnementsgeld

 1. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dient het lid de betalingen in euro’s te doen.
 3. Sportcenter Time Out is gerechtigd om één keer per jaar, in beginsel op 1 januari de prijzen aan te passen. Sportcenter Time Out behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar de tarieven voor haar producten, diensten, service en onderhoud te indexeren. 
 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Sportcenter Time Out gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van het abonnement binnen 3 dagen na factuurdatum. Bij het aangaan van de Overeenkomst, geeft het lid Sportcenter Time Out (middels daarvoor bestemd machtigingsformulier) een machtiging tot automatische SEPA incasso. Door het aangaan van de Overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden, gaat het lid ook akkoord met de voorwaarden van de betalingsverwerker. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (bijvoorbeeld omdat het saldo van de rekening van het lid te laag is) of dat het lid het bedrag zelf terug laat boeken, mag Sportcenter Time Out het lid (incasso)kosten in rekening brengen. Indien het lid gebruik maakt van een andere betaalmethode dan automatisch incasso, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.
 6. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Sportcenter Time Out een bedrag van minimum € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.
 7. Indien het abonnementsgeld maandelijks vooraf per contante betaling of per pin voldaan wordt, dan dient de maandelijkse contributie uiterlijk de 3e dag van de maand voldaan te worden aan de balie. Bij te late betaling zal de contributie verhoogd worden met € 7,50.
 8. Indien het lid de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Het lid, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien het lid na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sportcenter Time Out de vordering uit handen geven, in welk geval het lid naast het dan verschuldigde totale bedrag tegens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van het lid onverlet.

 

Artikel 15.Opzegging

 1. Opzegging dient te geschieden per brief en dient te worden gericht aan Sportscenter Time Out, t.a.v. de ledenadministratie, Nieuwe Langeweg 59 3194 DC Rotterdam Hoogvliet. 
 2. De datum van verwerking is leidend voor het beëindigen van het abonnement. Alle opzeggingen worden op doordeweekse dagen binnen 48 uur verwerkt. Op feestdagen en in weekenden wordt er geen administratie verwerkt.
 3. Opzeggingen per email, whatsapp, social media of aan de balie worden niet geaccepteerd. 

Artikel 16 – Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, is Sportcenter Time Out gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Sportcenter Time Out tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SPORTCENTER TIME OUT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, (gevolgen van) een pandemie, netwerkstoringen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Sportcenter Time Out of door deze ingeschakelde derden.
 3. In geval van een dergelijke overmachtssituatie en/of gevolgen van overheidsmaatregelen, bestaat geen recht op restitutie van het abonnementsgeld of op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien Sportcenter Time Out in verband met eventuele verbouwingen of schade door onvoorziene omstandigheden tijdelijk gesloten wordt, zal dit eveneens geen recht geven op restitutie van de contributie en/of ontbinding van de overeenkomst.
 5. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal Sportcenter Time Out daarvan onverwijld mededeling doen aan het lid. Sportscenter Time Out zal het lid een alternatief aanbieden voor de overeengekomen diensten en welke vorm dan ook. Hierdoor vervalt het recht op restitutie en/of beëindigen van de overeenkomst.
 6. Indien het lid niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Sportcenter Time Out gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat het lid niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Sportcenter Time Out te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van Het lid, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Het lid wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Sportcenter Time Out gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Sportcenter Time Out tot enige schadevergoeding en onverminderd de Sportcenter Time Out verder toekomende rechten.
 7. Voorts is Sportcenter Time Out bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sportcenter Time Out kan worden gevergd.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan het lid ter beschikking gestelde goederen, installaties, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij Sportcenter Time Out, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het lid verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan het lid toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Sportcenter Time Out nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Het lid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Sportcenter Time Out enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Sportcenter Time Out beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Sportcenter Time Out wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Sportcenter Time Out beperkt tot een bedrag van maximaal driemaal de vergoeding zonder omzetbelasting die Het lid verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht(en), waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Sportcenter Time Out meer dan € 20.000 bedragen. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 3. De werking van Sportcenter Time Out is mede afhankelijk van technische apparatuur en infrastructuren afkomstig van (derden)leveranciers, zoals internetverbindingen, die buiten de invloedsfeer van Sportcenter Time Out vallen. Sportcenter Time Outis niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van betreffende technische apparatuur en bedoelde infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in die systemen, noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Het lid vrijwaart Sportcenter Time Out voor alle aanspraken van derden op schade als gevolg van een dergelijke storing of mankement.
 4. Sportcenter Time Out waarborgt goede werking van het bedrijf conform de toepasselijke wetgeving en behoudens gevallen van overmacht, technische storingen in het systeem of beperkingen inzake aansprakelijkheid uit deze Overeenkomst.
 5. Het lid vrijwaart Sportcenter Time Out van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegenSportcenter Time Outzouden kunnen doen gelden. Het lid vrijwaart Sportcenter Time Out bovendien van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Het lid is gebruikt of geleverd.

Artikel 19. Klachten

 1. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat Het lid de gebreken heeft geconstateerd – bij Sportcenter Time Out in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Het lid zijn rechten ter zake verliest.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op en is evenmin reden voor ontbinding/opzegging.

Artikel 20. Privacy

 1. Door het ondertekenen van de overeenkomst, gaat het lid akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarmee geeft het lid tegelijk toestemming voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is voldoende als verwerkersovereenkomst. Hiervoor verwijst Sportcenter Time Out Het lid naar de website.

Artikel 21 – Onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Sportcenter Time Out is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Sportcenter Time Out verstrekte offertes en/of met Sportcenter Time Out gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Oost-Brabant.
 3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Sportcenter Time Out. is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen worden opgesteld, is de Nederlandse tekst bindend.
0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand staat leegWebshop